ارائه بیمه نامه عمر رایگان

بیمه عمر رایگان؟

بیمه عمر وتکمیل درمان پاسارگاد مکمل بیمه تامین اجتماعی میباشد،رانندگان عزیز با طرح رایگان بیمه عمر از مزایای پوشش های فوت عادی وفوت براثر حادثه راشامل میشوند،پوشش حوادث نقص عضو کامل وجزئی را دارا میباشد، پوشش عمل های جراحی بیماریهای خاص وانواع سرطانها جراحی عمل بازو جراحی های مغز وقلب را دارا میباشد امکان استفاده وام از 90% اندوخته بیمه گزار بدون ضامن وبا4%بازپرداخت انجام میپذیرد،تا سقف 2میلیون از طرح  SOS بیمه عمر درتمامی بیمارستانها ی خصوصی آماده ارائه خدمات میباشد،امکان بازخرید بعداز طی قرارداد وحتی بعداز 6ماه ازقرارداد امکانپذیر میباشد.بیمه ویژه برای بیماریهای خاص 12تا60سالگی شروع می شود شروع الحاقیه 3ماه بعد از بیمه شدن انجام می پذیرد،بیماریهای خاص شامل سرطانهای بد بخیم تا سقف40 میلیون سکته مغزی،سکته قلبی، پیوند اعضای حیاتی بدن (کلیه ،کبد،ریه،قلب،مغز واستخوان) عمل قلب باز که کلا 2000میلیون ریال پوشش برای بیماریهای خاص در مدت قرارداد بیمه ای در نظر گرفته شده است،هرعضو ثابت کارگو ازبیمه نامه ویژه تامین آتیه فرزندان حتی تامین هزینه های تحصیلی،ازدواج وخرید خانه رابرای فرزندان خود میسر میکند هر عضو کارگو ازبیمه آتش سوزی منزل نیز بهره مند میشود. در کل بیمه بازنشستگی عمر وآتیه در کنار مستمری تامین اجتماعی برای رانندگان محترم شرایط مطلوبی را فراهم میکند.