پرداخت بیمه تامین اجتماعی

پرداخت آنلاین ویارانه ای بیمه تامین اجتماعی؟

در این قسمت از طرح امکان پرداخت ماهانه وآنلاین بیمه تامین اجتماعی را برای راننده عزیزفراهم ساخته ایم تامشکلات جریمه دیرکرد بیمه را ازدوش شما بزرگواران  برداریم توضیح اینکه اگر راننده ای به علت فراموشی ویا عدم دسترسی به بانک و یا اینترنت ذهنی پر آشوب را باخود حمل می کند سعی براین است که باتوجه به رقم چشم گیرتساعدی بیمه تامین اجتماعی قسمتی از مبلغ بیمه به صورت یارانه ماهانه به انضمام حق بیمه پرداخت میشود این یارانه، کمکی بزرگ برای شما عزیزان می باشد،تضمین آینده روشن ومستمری درشأن شما رانندگانسخت کوش تحقق کامل ویکپارچه سابقه بیمه تامین اجتماعی وسپرده بیمه عمر،آینده ای تواماً روشن تر و آرامتر ازلحاظ مادی و تامین نیازهای رفاهی ودرمانی رابه همراه دارد، در قانون مصوب پایانه های حمل ونقل وواحدهای اجرائی که دراین بین شرکتهای حمل ونقل می باشند لزوماً در یک درصد از هر ترافیک کاری راننده را باید اختصاص به پرداخت حق بیمه آن راننده بنمایند اختلال در این روند واجتناب از پرداخت آن مانع از رسیدن راننده به حق قانونی خویش می باشد لذا در این بین کارگو خود راملزم دانسته رانندگان سخت کوش وشریف ایران پایدارمان را به این حق طبیعی خود و برخورداری از سهم اندکی از یارانه بیمه تامین اجتماعی را بهره مند سازد.