ارائه GPS رایگان

ارائه GPS رایگان

دراین طرح با ارائه ردیابهای ماهواره ای دلتا بار به طور مطمئن از مقصد تامبدأهدایت میشود و راننده در نهایت امنیت از وسیله نقلیه خود وبدون گمراهی در طی مسیر سپری شده تا مقصد وبا به حداقل رساندن ساعات رانندگی ورورزهای متوالی در کمال آرامش به مقصد خواهد رسید.همچنین قابلیت اجرائی اپلیکیشن کارگواین امکان برای مشتری وراننده فراهم میگردد که بتواند سریع تر وبه روزتر وسیستماتیک تر از این امکان استفاده کند،برای مثال در این فرایند اگر به عنوان مشتری وارد اپلیکیشن شده اید به راحتی میتوانید خودتان راننده و وسیله نقلیه متناسب با بارتان فراهم سازید حال اگر به عنوان راننده عضو کاراگو هستید بدون اتلاف وقت ودغدغه انتظار صف واجنتاب از مبالغ واسطه گری به راحتی مقصد خود راانتخاب نمائید حال اگر مفهوم امنیت وسیله نقلیه برایتان مهم است می توانید از ردیاب های ماهواره ای برند دلتا استفاده نمایید که امکان عکس بردار هوایی وزمینی را برایتان ایجاد مینماید

امکانات ردیاب دلتا

امکان اعلام خطروکمک ازطریق پیامک

امکان شنودداخلی

امکان مسیریابی وعکسبرداری ازمسیرها