رعایت حقوق نوبت دهی

رعایت حقوق نوبت دهی

من به عنوان راننده ساعتهای متوالی برای یافتن بارمناسب وسیله نقلیه خوددرپایانه منتظرمی مانم،این اتلاف وقت گاهاً نه تنهاساعت هابلکه روزهای متمالی منتظرمی مانم،ولیکن باامکان استفاده ازسایت کارگوزمان اتلافی خودرادرپایانه وبه دنبال باربودن برای خانواده خودودرکنارآنهابودن صرف می کنم

باعضویتم در کارگو نگران از بیکاری نیستم و میتوانم باخیال راحت به کارهای روزمره دیگر برسم در صورتی که مطمئنم نوبت کاریم مناسب با وسیله نقلیه وزمان اتلافی  رزرومیشود