بیمه پاسارگاد

بدانیم ... بیندیشیم ... برگزینیم 

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشوراست که به منظور عرضه خدمات بیمه ای در سطح استاندارهای جهانی ، کسب سود متوازن و همسو با مصالح ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیر زندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکایی) توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد..

این شرکت در قالب سهامی عام در  تاریخ 08/11/85 طی شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه 00/۰۰۰/۰۰۰/450 ریال (در سال 1389 این مبلغ به 000/۰۰۰/۰۰۰/650 ریال افزایش داده شده است) در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ 29/۱۱/85 پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای تحت شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکزی ایران دریافت و فعالیت خود را از تاریخ 01/۱۲/85 آغاز نموده است..

این شرکت توانست در تاریخ 05/08/86 مجوز قبول اتکایی از موسسات بیمه داخلی را تحت شماره ۲۵۵۹۸ از بیمه مرکزی ایران دریافت کند و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ 18/0۹/86 فعالیت خود را در این بخش آغاز نماید.