اعطای تسهیلات

سعی شده در این طرح بهره برداری کامل ازامکانات رفاهی وقرض الحسنه ای وسهمیه ای را برای رانندگان فراهم آوریم که شامل طرف قرارداد شدن با یکی از بانکهای عامل برای وجوه واریزی واخذ وام با شرایط خاص وخزانه  پس انداز رانندگان عزیز به منظور تامین لاستیک وروغن واستفاده ازتخفیفات دندان پزشکی درسراسر کشور وتعمیرگاههای بنام سراسر کشور میباشد،دغدغه های ذهنی رانندگان مبنی بر تامین لاستیک وروغن هزینه های گزاف دندان پزشکی وتعمیرگاه ومتاسفانه مورد تایید نبودن شغل وضمانت اجرائی اخذ وام در بانکهای مذکور کارگورا به فکروا داشته که با بهره برداری کامل از امکانات رفاهی وقرض الحسنه ای والبته سهمیه ای را برای رانندگان عزیز فراهم آورده وحتی امکانات رفاهی تخفیف رستورانهای مطرح سطح شهر میباشد.